درود بر شما و بر بندگان شایسته ی خدا
مقدمه...
ذات انقلاب ما پویاست و انقلاب و ملت انقلابی پدید آورنده آن، تا رسیدن به نقطه ی مطلوب و آرمانی، همراه و همسفرند و چون رودخانه ای خروشان هر مانعی را از سر راه بر خواهند داشت.
هر جزئی که توان ادامه نداشت و یا سرعتش کاهش یافت در مسیر حرکت، رسوب خواهد کرد و انقلاب به مسیر خویش به سمت بینهایت ادامه خواهد داد. در این میان خس و خاشاکی که در میان توده ی ملت جا خوش کرده اند، بر اثر بی وزنی از عمق به سطح آمده و چهره هاشان برای ملت انقلابی رو خواهد شد. ایشان بعد از آشکار شدن با توسل به سر شاخه های درختان اجنبی، که در کناره های رود، این حرکت عظیم را به تماشا نشسته اند، تلاش خواهند نمود تا دیگر خس و خاشاک را به گرد خود جمع نموده و سدی در برابر این حرکت ایجاد نمایند، غافل از اینکه ریشه های تکیه گاه های اینان، دیریست که سست و بی رمق گشته و اندک زمانی بیش، به سقوط آنها و حرکت در جریان سیل خروشان باقی نمانده است.
و امروز...
ادامه مطلب...

| ارسال به فیس بوک | ارسال به 100 درجه کلوب |