سلام آفتاب
دیریست  که ابرهای گناه آسمان را فرا گرفته اند .
انوار حیات بخشت به ما نمیرسد و جز باران غم بر ما نمی بارد.
بی روی تو
ای آفتاب، آسمان ظلمانی است .
زمین وحشیست و پر از مردابهای متعفن.
در این میان راهها بسارند و راه حق را بی نور روی تو چگونه توان جست که مردابها بسیارند و فریاد به مرداب افتادگان ترسی عظیم به جانمان افکنده.
ای آفتاب،
سخت سرگردانیم و نیازمند حضورت،
ظهور کن که تا کنون به نور پشت ابر بسنده کردایم .
ظهور کن که شن های روان هر آن ما را به درون خود می بلعند.
ظهور کن که در این بیابان به سختی راه می پیماییم.
ظهور کن که گیاهان هرزه ی گناه از هر طرف در جانمان ریشه دوانده و در غیبت تو رشد از درخت وجودمان گرفته اند.
ظهور کن تا اشعه های پاک کننده ات زمین و زمینیان را پاک گرداند و مردابهای گناه را بخشکاند.
ظهور کن که سرسبزی این زمینبی نور رخت وهمی بیش نیست و تا نیایی گلهای بندگی پژمرده اند و خشک.
ظهور کن ای آفتاب و زمین را از برکات حضورت پر کن.
ظهور کن و چشمان منتظر را روشنی ببخش.
ظهور کن ای آفتاب...

..............................
بندیر یوسف



| ارسال به فیس بوک | ارسال به 100 درجه کلوب |