فقیهی کامل زنی داشت دانا،
روزی آن فقیه زن خود را دید که به نردبان بالا می رفت،
چون به نیمه رسید ، فقیه گفت :
اگر بالا روی به طلاقی و اگر فرود آیی به طلاقی و اگر بر جای خود مکث کنی به طلاقی!
زن فی الفور خود را به زیر انداخت .
فقیه او را آفرین کرد و گفت :اگر من نمانم ،تو توانی که مسایل شرعی را جواب نویسی.

« لطایف الطوایف »| ارسال به فیس بوک | ارسال به 100 درجه کلوب |