الهی در سر خمار تو داریم و در دل اسرار تو داریم و بر زبان استغفار تو داریم.
اگر جوییم رضای تو جوییم و اگر گوییم ثنای تو گوییم.
الهی از دو جهان محبت تو گزیدیم و جامه ی بلا بر تن خود بریدیم و
جامه ی پلاس پوشیدیم و پرده ی عافیت دریدیم.
الهی عذر ما بپذیر و بر عیبهای ما خرده مگیر.
الهی هر که را داغ محبت خود نهادی، خرمن هستی او را به باد نیستی بر دادی.
الهی هر کس از آنچه ندارد مفلس است و من از آنچه دارم.
الهی دلی ده که در شکر تو جان بازیم و جانی ده که کار آن جهان سازیم.| ارسال به فیس بوک | ارسال به 100 درجه کلوب |