الغدیر
تواتر حدیث غدیر ،از طریق علمای اهل تسنن، مکرراً به اثبات رسیده است.
حتی «خوارج و نواصب» هم که با علی سر خلاف و عناد گرفته اند،
متفقا تصدیق دارند و چنان است که «ابن حجر» (صاحب الصّواعق) هم
(که از مخالفان سرسخت شیعه است) صحت آن حدیث را تأیید نموده است.
نام برخی از «معاریف علمای عامّه» که آن را نقل کرده اند بدین قرار است: ادامه مطلب...

| ارسال به فیس بوک | ارسال به 100 درجه کلوب |