نمایش تصویر در وضیعت عادی

آخر پاییز است ..
آخرت هم نزدیک ..
یادمان می ماند ..
جوجه ها را باید ..
بشماریم همه ..
در هر روز ..
در هر شب ..
یادمان می ماند..
آخر پاییز است ..| ارسال به فیس بوک | ارسال به 100 درجه کلوب |