الغدیر
تواتر حدیث غدیر ،از طریق علمای اهل تسنن، مکرراً به اثبات رسیده است.
حتی «خوارج و نواصب» هم که با علی سر خلاف و عناد گرفته اند،
متفقا تصدیق دارند و چنان است که «ابن حجر» (صاحب الصّواعق) هم
(که از مخالفان سرسخت شیعه است) صحت آن حدیث را تأیید نموده است.
نام برخی از «معاریف علمای عامّه» که آن را نقل کرده اند بدین قرار است:
احمد ابن حنبل و نسائی به 40 سند
حافظ ناصر السنّه به 54 سند
ابن مغازلی شافعی به 100 سند
حافظ ابن عقده همدانی به 105سند
ابو سعید سجستانی به 120سند
ابوبکر جعابی به 125سند
امیر محمد یمنی به 150 سند
ابوالعلاء همدانی به 250سند
و بسیاری دیگر از این قبیل*.
امام زیدیه (حسن ابن قاسم یمانی) در کتاب « غایه السؤول »
باب تواتر لفظی و معنوی،حدیث غدیر را مثال آورده، گوید :
این حدیث به یکصد و پنجاه طریق ،نزد او روایت شده و
بنا به قول «علامه مقبلی» : « اگر حدیث غدیر خم ،قطعی و متواتر نباشد،
در دین اسلام ،هیچ خبری قطعی و متواتر نخواهد بود.*»
_________________________________________
* الغدیر/جلد1...عبقات الانوار و المراجعات و حق الیقین شبّر/جلد1/205تا206
* تر جمه ی الامّه و الامامه –علامه شهرستانی/61


| ارسال به فیس بوک | ارسال به 100 درجه کلوب |