نقل است که جمعی به امتحان پیش رابعه رفتند و گفتند:
« همه ی فضایل بر سر مردان نثار کرده اند و تاج مروت بر سر مردان نهاده اند
و کمر کرامت  بر میان مردان بسته اند.

هرگز نبوت بر هیچ زنی فرود نیامده است. تو این لاف از کجا می زنی؟»
رابعه گفت : « ان همه که گفتی ،راست است .
اما منی و خود دوستی و خود پرستی و انا ربکم الاعلی،
از گریبان هیچ زن بر نیامده است و هیچ زن هرگز مخنث نبوده است. »

« تذکره الاولیا »| ارسال به فیس بوک | ارسال به 100 درجه کلوب |