عاشقی جرم قشنگیست ...
و چه خوب گفت سید شهدای اهل قلم : آنجا که پای عقل در گل می ماند بال عشق گشوده می شود و هنر ناله ی عشق است نه زبان عقل ؛ عقل را که به این مقامات بار نمی دهند . عقل خاکستر نشین است و اهل مقامات نیست :
      بر هوشمند سلسله ننهاد دست عشق  **  خواهی که زلف یار کشی ترک هوش کن
ترک هوش کن که هوشیار در خودی خود اسیر است.
هر که را شور در دل و عقل در سر ، پای در گل است ، پس عاشق باش...
و آیا پنداری که عاشقی را جز در هجران و فرقت و غربت می توان آموخت؟... عاشقی هدف انسان است ... انسان به زمین فرود آمد تا از فراق درس عشق بیاموزد...
      ای عاقلان در عاشقی دیوانه می باید شدن ** من با بلوغ عقل در اوج جنون رقصید ام| ارسال به فیس بوک | ارسال به 100 درجه کلوب |