حاصلضرب "توان" در "ادعا" مقداری ثابت است ،
هرچه "توان" انسان کمتر باشد "ادعا"ی او بیشتر است
و هرچه "توان" انسان بیشتر شود " ادعا"یش کمتر میگردد.

این فرمول در واقع رابطه ی معکوس توان واقعی هر فرد با میزان ادعا در آن فرد را به زیبایی بیان می کند.
گفتم شما بی بهره نباشید.
جهت شادی روح آن دانشمند فرهیخته یک صلوات بفرستید.

بدرود| ارسال به فیس بوک | ارسال به 100 درجه کلوب |